REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Za pośrednictwem bloga holistic-masazidietetyka.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. e-kursów, szkoleń, e-booków, kuponów podarunkowych.

Autorem bloga i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Holistic Masaż i Dietetyka Karol Kulesza, ul. Zwycięstwa 16/11, 15-703 Białystok, NIP: 7221332968. W sprawach związanych z procesem zakupowym, możesz kontaktować się ze mną pod adresem e-mail: holistic.biuro@gmail.com.

 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym http://holistic-masazidietetyka.pl.

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

3) Materiał – treść cyfrowa lub papierowa (kupon podarunkowy), którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. artykuł, poradnik, dostęp do szkolenia, e-kurs, kupon podarunkowy na  świadczone usługi. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału, albo papierowego (w przypadku zadeklarowania odbioru kuponu podarunkowego osobiście).

4) Regulamin – niniejszy regulamin.

5) Sprzedawca – Holistic Masaż i Dietetyka Karol Kulesza, ul. Zwycięstwa 16/11, 15-703 Białystok, NIP: 7221332968

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

 

Zakup Materiału

 1. Zakupu Materiału może dokonać Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 1. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 1. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien dokonać rejestracji na swoje konto, po czym otrzyma informacje o kolejnych krokach.
 1. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia.
 1. Dostępne metody płatności to przelew tradycyjny.
 1. Z chwilą skutecznego dokonania zakupu, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub papierowej (w przypadku kuponu podarunkowego) w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi zostaje wysłana informacja z danymi do dokonania płatności.
 1. Zakupiony przez Użytkownika Materiał wysyłany jest mailowo regularnie lub jednorazowo w zależności od produktu. W przypadku zadeklarowania odbioru kuponu podarunkowego osobiście, Materiał przekazany jest w postaci papierowej w siedzibie Sprzedawcy.

 

Korzystanie z Materiału

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem holistic.biuro@gamil.com.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. holistic.biuro@gmail.com
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://holistic-masazidietetyka.pl/kontakt/polityka-prywatnosci-i-cookies/

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.